Wɛ̈tnhom

Wek aa cuk lor tënë guŋ wël aliric Thoŋ ë Rek, tɛ̈ bï yïn wɛ̈l ë Nhialic ya piŋ thin ë Thoŋ ë Rek! Daai tɛ̈n, tënë ka ye ku nyuɔɔth. Yïn alëu ba daai ku piëŋë ku kuɛ̈në ku wälë, ke cïn ɣɔɔc! Yïn alëu ba wɛ̈t ë Nhialic piŋ athööric ku abaŋ wël yic. Yïn alëu ba Pïlim ë Jethu cï piac waaric yök thïn. Gut kïn kënë yic ba daai!