Joon

Wël cï Joon gɔ̈t aa Jethu nyuɔɔth ke ye Wɛt thɛɛr Nhialic tɔ̈ thïn ë lɔnaɣɔn ku ëmën, ku abï tɔ̈ thïn ë lanaɣɔn ku ëmën, ku abï tɔ̈ thïn athɛɛr, "Ku Wɛt acï bɛn a raan ku ciëŋ kek ɣo." Cïmën ye athöör nhom guɔ̈p ye lueel, Joon ë gät wëlkä rin bï kɔc kuen ye ŋic lɔn nadë ke Jethu yen Aluɛɛk, Wën Nhialic wäär cï lɛk kɔc. Ku kɔc bï wɛtde gam aabï pïr. (20:31)

Jethu aye nyuɔɔth abaŋ tueŋ yic, lɔn ë yen Wɛt Nhialic. Ku wël kɔ̈k bɔ̈ ciëën ë kënë cök, aa käk juëc jäŋ gɔ̈i cï Jethu looi. Ku käkkä aa Jethu nyuɔɔth aya lɔn ë yen Wën Nhialic, ku ë yen Aluäŋ wäär cï lueel. Käkkä cök, käk jäŋ gɔ̈i cï röt tiɛɛŋ aacï teet yiic. Abaŋ athör kënë ë ɣo lɛk tɛ cï kɔc kɔ̈k wɛt Jethu gam thïn ku buɔthkë. Ku dhäl kɔc kɔ̈k wɛlke ku cïk wɛtde gam.

Jɔk cökdït 13 ɣet 17 ala yic tɛ cï Jethu kek kɔcken ye buɔɔth rëër thïn ë tök wɛɛr aköl wäär dɔm ye. Ku ëcï jam tënë kɔcken ye buɔɔth nääkde nhom tueŋ tɛ bï kek röt guiɛɛr thïn, ku deet kepuɔ̈th. Cök ciëën aa ɣo lɛk dömdöm Jethu, ku luɔ̈ŋde ku piɛɛt cï ye piäät tim cï rïïu kɔ̈u, ku jön rotde. Ku jɔl a nyooth cï yen rot nyuɔɔth tënë kɔcken ye buɔɔth jön rotde cök ciëën. Anyïköl tiŋ cï kɔɔr ye yök cökdït 8 yic, jɔɔk cök koor 1 ɣet 11 acï nyääŋ wei käk cï gɔ̈t thɛɛr yiic. Ku akëc kɔc tueŋ kek ke war gɛtgɛt wël Jethu yiic gɔ̈t. Ku aye kɔc kɔ̈k gɔ̈t aya tɛdɛt.

Joon ë miɔ̈c pïr akölriëëc ëbën bï gäm kɔc tɛ gɛm wɛt Raan cï lɔc ku dɔc, dɛɛt kɔc puɔ̈th. Ku ë miɔ̈c bï rot jɔɔk ëmën ke bï gäm kɔc bï Jethu gam, lɔn ye yen dhël ku yic ku pïr.