Luka

Wël Jethu cï Luka gɔ̈t, aa Jethu nyuɔɔth lɔn ë yen raan wäär cï Nhialic lueel lä ka bï tuɔ̈ɔ̈c pinynhom, bï kɔc,Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel bɛn luɔ̈k. Acï Luka gɔ̈t lɔn Jethu acï Wëi Nhialic cɔɔl bï, “Wɛt Puɔth Yam bɛ̈n piɔ̈ɔ̈c tënë kɔc ŋɔ̈ŋ nyïn.” Ku wëlkä, aa la yiic käk wïc kɔc ëbën. Käk miɛt ë puɔ̈u aa rɛ̈ɛ̈r wël cï Luka gɔ̈t yiic aya, cïmën bɛ̈n Jethu pinynhom, acï luɛɛl thïn cök tueŋ yiic, ku cök thök ë wël aya, ku wäär ler Jethu nhial aya. Anyïköl la tueŋ ë wɛt kënë, ku juëŋ cï gam kɔc cï gam rot juak la nhial Jethu cök, aacï raan töŋ kënë gɔ̈t aya athör Luɔi Atuuc Jethu yic.

Abaŋ 2 ku 6 (tïŋ käk cï gɔ̈t athöör yic bɔ̈ciëën) aatɔ̈ käjuëc yeke yök athör kënë yic ë rot. Cïmën anyïkööl diɛt atuuc nhial, ku këwäär cï abiök Jethu la neem wäär dhiëëth ye. Ku la Jethu luaŋ Nhialic wäär ë yen dhɔ̈k. Ku wël waal raan path pan Thamaria ku manh cï määr. Ee wëlkä yiic, ee röök yen acï ber yic bï tɛɛt kɔc puɔ̈th. Ku Wëi Nhialic, ku käk cï diäär looi ë luɔi Jethu yic, ku pɛl bï Nhialic adumuɔ̈ɔ̈m päl piny.