Marko

Wël path kɔc cɔl amit puɔ̈th, kek ye kɔc cï gam piɔ̈ɔ̈c rin Jethu cï Marko gɔ̈t, aaye jɔɔk wɛt cï yen ye lueel ëlä, Jethu acï nyuɔɔth lɔn ye yen raan ë luui ku ala riɛl. Riɛlde aye tïŋ piɔ̈ɔ̈cde yic, ku riɛlden yen jakrɛc cuɔp wei kɔc gup, ku lɔn yen adumuɔ̈ɔ̈m cï looi päl piny. Jethu ë ye jam riɛnke lɔn yen ke Manh Nhialic cï bɛn, ku bï rot gam bï nɔ̈k, bï kɔc poth la pan mac.

Marko acï wël Jethu gɔ̈t dhël la cök, cïn yic lueth. Ku acï käk cï Jethu looi teet yiic apath, ku aacie wël cï lueel ku käk cï piɔ̈ɔ̈c kek cï gɔ̈t kepɛc. Yeen aya, acï wël kɔ̈k cït maany kaŋ gɔ̈t rin Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm, ku lɔn cï Jethu them ë jɔŋrac. Ku gɛt käk cï Jethu looi, cïmën piööc ku kë ye yen kɔc tuany kony bïk pial. Tɛwën cï Jethu kɔc piɔ̈ɔ̈c, ke kɔc cï wɛtde gam, aake cï käk ke ye looi ya deet yiic, ku kɔc ke man Jethu aacï puɔ̈th bɛn riääk apɛi. Wël abɛk cï Marko gɔ̈t athör yic ciëën, aa käŋ karou cï röt looi tënë Jethu wäär pinynhom nïn kadhorou thuɔnde nhom tueŋ, kë cï kɔc man ye ye dɔm ku piɛɛt tim cï rïïu kɔ̈u bï thou, ku kë cï yen bɛn pïr ku jɔt rot raŋ yic.

Ala käŋ karou, wël Jethu cï Marko gɔ̈t thïk kecök, aye tak kɔc juëc ciɛt ye raan dɛt yen mɛt ke thïn.