Matheo

Athör Matheo ë jam Wɛt Puɔth Yam ye Jethu raan cï lueel, yen bï kɔc waar yiëth kärac yiic, raan yen cï käŋ kenhïïm tiɛɛŋ thïn, käk cï Nhialic thɔ̈n kacke. Käkkä, aa yeku yök athör thɛɛr wël Nhialic yiic. Wɛt Puɔth Yam kënë acie tënë kɔc Itharel kepɛc, kɔc kek ke dhiëëth Jethu thïn ku dïït kamken, ee wɛt puɔth lëk thɛi ëbën pinynhom.

Athör Matheo acï ŋiɛc guiir. Ee rot jɔɔk dhiënh Jethu, ku teet miɔ̈c nhom ë Jethu ku tɛ cï jɔŋrac ye thɛm thïn. Ku wëëtden yen kɔc lɛk tɛ bï kɔc pïr thïn aköldä, ku piɔ̈ɔ̈cde ku tɛ yen kɔc kuɔny thïn Galilia. Ku ë käkkä cök ciëën, Matheo acï tɛwäär jiël Jethu Galilia bï la Jeruthalem gɔ̈t aya, cïmën käk cï röt looi tënë ye wäär bï ye guɔ nɔ̈k, cï bɛn la thök piɛɛt cï ye bɛn piäät tim cï rïïu kɔ̈u. Ku jɔl aa jön cï yen rot bɛn jɔt.

Athör Matheo ë Jethu nyuɔɔth ke yen raan piööc ril ŋic käŋ apɛi, ke la riɛl yen löŋ Nhialic teet yic bï lööny kɔc puɔ̈th apath, ku ë piööc käk Bääny Nhialic aya. Abaŋdït piɔ̈ɔ̈cde yic acï Matheo tek yic dhiëc ku gɛt këlä,

Piɔ̈ɔ̈cde gɔt nhom rin ŋiɛc ciɛɛŋ ku tɛ bï kɔc ye Bääny pan Nhialic këden la thïn aköldä. (cökdït 5-7)
Lëk tënë atuuc kathiäär ku rou ë luɔiden bïk looi. (cökdït 10)
Kɛŋ rin Bääny pan Nhialic. (cökdït 13)
Piööc rin atuuc. (cökdït 18)
Piööc rin thök piny, ku Bääny pan Nhialic bï bɛn. (cökdït 24-25)