Wäl Athör Lëk ë Yam

Daai tɛ̈n, tënë ka ye ku nyuɔɔth. Yïn alëu ba kuɛ̈në ku wälë, ke cïn ɣɔɔc! Yïn alëu ba wɛ̈t ë Nhialic kuen athööric kë buɔth kecɔk.