Ajak Kuc Tak

Pïïr acie them, tɛ̈ cït tɛ̈ yen tɔ̈u thïn.
Luka 12:13- 21

Athör ë Luka 12, Jethu ee thööŋ ka cï raan cï nhom liääp ërin kä juëc ë jiɛɛk cï yök ku leec yen Nhialic ë tɛ̈ cï yɔ̈k pïïr ë luɔide yic. Ee cï ŋiɛc tak yic tueŋ. Ku go nhiër ë rot kɛɛc yepuöu. Go Jethu dɔk këlä; "Yïn akuc tak...Yen e tɛ̈ bï raan ë käŋ täu rot gut kan, ku këc jiɛɛkde tɔ̈u tënë Nhialic," (Luka 12: 20-21). Alëu ba kueen aya ë Baibol yic, athör Luka 12:13- 21.