Raan ë puör ku kɔ̈th

Ya kë kuat ë käth ŋö?
Matheo 13:1-9; 18-23

Raan ë puör ee cï kɔ̈th juëc puöör dum ë tiop guɛ̈l yiic. Go abɛ̈k thou ku kɔ̈k aa cï diɛt cam. Ku kɔ̈k aa cï lac bɛ̈n nhial ku thou kë. Ku abɛ̈k kɔ̈k aa cï cil ku lokkë. Ku jɔl Jethu kuany yic ëlä, kɔ̈th aa kɔc wën ë wɛ̈tde piŋ. Bï raan wɛ̈t ë Jethu deet yic këdä? Anyïköl kënë alëu ba yök Baibol ë Nhialic yic; Matheo 13:1-9; 18-23.