Kääŋ ë Talɛɛn

Yeŋö bï kɔc ë luɔi looi tënë kä cï thɔ̈n keek?
Matheo 25:14-30

Monytui ee cï këde ŋäth kɔc lui. Ee luɔiden bïk kän monyë tääu tɛ̈ bï kek rot la juak thïn. Yeŋö cïk looi? Yeŋö ba looi ë miɔ̈c juëc cï Nhialic yï dɔɔc? Buɔth yic kë yï kuen Baiboldu, athör ë Matheo 25:14-30